دستورالعمل نصب و راه اندازی

استفاده حفاظت لوله ها از انجماد ساخته شده در ترموستات اتصال به سوکت با سیم دوشاخه بلند m1.5 حفاظتIP66 کابل های حرارتی PFP تنها باید مطابق با دستورالعمل نصب و راه اندازی و به منظور اهداف مندرج در آن استفاده شوند.  دستورالعمل  استفاده از کابل PFP در ماه های تابستان، توصیه میشود کابل حرارتی را […]

توجیه اقتصادی برقی

مقدمه: گسترش و توسعه شهر سازی و ایجاد مجتمع های مسکونی، اداری و تجاری و کاهش منابع و افزایش روزافزون قیمت انرژیهای فسیلی و همچنین مساله تامین و تولید هوای مطبوع با شرایط دلخواه، مناسب و با توجه به نیاز افراد و اقتضای نوع کاربری ساختمانها موجب پیشرفت سریع فن آوری تولید برتر سیستمهای حرارتی […]